System monitoringu elektronicznego

System monitoringu elektronicznego to rozwiązanie prawne obecne w wielu państwach, umożliwiające odbycie kary pozbawienia lub ograniczenia wolności poza zakładem karnym. Konieczność odbywania kary w bezwzględnej izolacji więziennej i wszystkie wynikające stąd dolegliwości zastąpione zostały możliwością odbycia jej w domu lub w innym miejscu, wskazanym przez sąd. Skazany może prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli sprawowanej za pomocą kompleksowej platformy monitoringu elektronicznego przez jednostki penitencjarne, służbę kuratorską oraz upoważnione instytucje dozorujące. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności skazanego, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu określonego harmonogramu.

comp-electronic-monitoring

Jak działa system?

Każda osoba odbywająca karę w systemie monitoringu elektronicznego ma założony na nogę (w przypadku wyraźnych przeciwwskazań medycznych – na rękę) urządzenie nadawczo-odbiorcze, tzw. obrączkę elektroniczną. W miejscu stałego pobytu skazanego instalowane jest urządzenie monitorujące, umożliwiające stałą kontrolę przestrzegania ustalonego przez sąd porządku dnia. Każde odstępstwo od określonego schematu jest zgłaszane automatycznie do Centrum Monitorowania, skąd o wykroczeniu powiadamiane są odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo urządzenie daje możliwość dwustronnej komunikacji: Centrala Monitorowania — skazany.

W przypadku skazanego z zakazem zbliżania się do osób lub miejsc, odbywający karę  wyposażony jest nadajnik z funkcją GPS (OPT).

Jednocześnie osoba chroniona wyposażona jest w rejestrator przenośny (TPT) służący do wykrywania obecności agresora.

 

 

 

Możliwe zastosowania

System monitoringu elektronicznego może służyć także kontroli miejsca przebywania osób skazanych za przestępstwa seksualne oraz alarmowaniu w razie prób kontaktów z osobami poszkodowanymi. Znajduje także zastosowanie w wypadku orzeczenia przez sąd tzw. zakazów stadionowych, tj. zakazu uczestnictwa w masowych imprezach sportowych. Dodatkowo, poza funkcjami penitencjarnymi, system może być wykorzystany do opieki nad osobami starszymi i chorymi (np. na chorobę Alzheimera). Wówczas opaska wyposażona jest w lokalizator GPS. Każda występująca anomalia w stosunku do standardowego zachowania osoby monitorowanej powoduje automatyczne przekazanie informacji do całodobowego Centrum Monitorowania, które w razie potrzeby może wezwać pomoc i powiadomić rodzinę.

Korzyści społeczne i finansowe

Skazany odbywający karę w systemie monitoringu elektronicznego może niemal bez ograniczeń funkcjonować w swoim dotychczasowym środowisku. Daje mu to szansę na pracę zawodową, stały kontakt z rodziną, a także uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. Znaczącą rolę, głównie w przypadku małoletnich, odgrywa ograniczenie kontaktu ze społecznością więzienną. Ponadto, system monitoringu elektronicznego eliminuje negatywne skutki psychologiczne i społeczne wynikające z długotrwałej izolacji. To bardzo istotny aspekt z punktu widzenia humanitaryzacji kary i resocjalizacji.
System monitoringu elektronicznego daje również wymierne korzyści finansowe. Cały kosztowny system zapewnienia więźniom podstawowych warunków bytowych wraz z utrzymaniem systemu bezpieczeństwa w zakładach penitencjarnych zostaje zamieniony na sprawny i w pełni automatyczny system kontroli. Koszty zmniejszają się niemal pięciokrotnie.

Specyfikacja techniczna

System monitoringu elektronicznego to platforma oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych i kryptograficznych, zawierająca wszystkie elementy niezbędne do sprawnej i skutecznej realizacji zadań w ramach dozoru elektronicznego. Priorytetem systemu jest bezpieczeństwo połączone z niezawodnością działania i wygodą użytkowania. Platforma systemu obejmuje część sprzętową i aplikacyjną.

Urządzenia
rft

Nadajnik skazanego – urządzenie elektroniczne przekazujące zaszyfrowany sygnał radiowy do stacjonarnego urządzenia monitorującego, zainstalowanego w miejscu odbywania kary. Automatycznie potwierdza, że skazany jest „w zasięgu”, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sąd. Dwustronna komunikacja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem zapewnia autentyczność sygnałów oraz rozbudowane możliwości zarządzania. Nadajnik wyposażony jest w sześć czujników wykrywających ewentualne nieupoważnione działanie skazanego np. zerwanie paska, przerwanie światłowodu, przewiercenie, oraz czujnik temperatury, zbliżeniowy i akcelerometr. Jest wodoodporny, antyalergiczny i wizualnie dyskretny. Nie zakłóca działania rozrusznika serca i nie ogranicza swobody ruchu. Może być użytkowany przez kobiety w ciąży.

Specyfikacja techniczna

 

 

hu

Stacjonarne urządzenie monitorujące – urządzenie radiowe rejestrujące sygnały z nadajnika skazanego i przesyłające je poprzez łącze GSM do Centrum Monitorowania. Posiada funkcję umożliwiającą komunikację telefoniczną pomiędzy Centrum Monitorowania a skazanym oraz funkcję odbioru wiadomości tekstowych. Istnieje możliwość dowolnego oprogramowania urządzenia – zgodnie z wymaganiami odpowiedniego podmiotu. Z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa zastosowano bardzo silne szyfrowanie AES-256. Dotyczy to zarówno komunikacji między nadajnikiem skazanego a stacjonarnym urządzeniem monitorującym, jak i komunikacji między stacjonarnym urządzeniem monitorującym a Centrum Monitorowania.

 

opt

Nadajnik skazanego z lokalizatorem – nadajnik skazanego zintegrowany z modułem GPS oraz modemem GSM. Umożliwia bieżące śledzenie na mapie położenia skazanego oraz automatyczne powiadamianie Centrum Monitorowania i skazanego o jego wejściu w obszar zabroniony. W miejscach, gdzie nie jest możliwe śledzenie pozycji GPS, do określenia lokalizacji skazanego wykorzystywane są stacje bazowe sieci GSM. Nadajnik posiada funkcję wymiany baterii bez zakłóceń i przerw w pracy urządzenia (hot swap).

tmb

Narzędzie pracownika terenowego – pozwala aktywować i dezaktywować urządzenia monitorujące oraz wykonywać czynności serwisowe. Współpracuje ze smartfonem z systemem operacyjnym Android, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna prezentująca niezbędne informacje o urządzeniach systemu monitoringu elektronicznego w zasięgu pracy narzędzia pracownika terenowego.

tpt

Mobilne urządzenie monitorujące – urządzenie radiowe z modułem GPS. Rejestruje sygnały wysyłane przez nadajnik skazanego i przesyła je poprzez łącze GSM do Centrum Monitorowania. W systemie rozbudowanym o ochronę osób poszkodowanych przez skazanego może służyć do wykrycia jego niepożądanej obecności w sąsiedztwie poszkodowanego.

fau

Urządzenie diagnostyczno-instalacyjne – narzędzie dla pracownika terenowego. Pozwala aktywować i dezaktywować urządzenia monitorujące oraz wykonywać czynności serwisowe. Współpracuje ze smartfonem z systemem operacyjnym Android, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna (TMB) prezentująca niezbędne informacje o urządzeniach systemu monitoringu elektronicznego w zasięgu pracy FAU.

Oprogramowanie

Exigo

Dedykowana aplikacja dla służb penitencjarnych, pozwalająca na wprowadzanie rezerwacji miejsca w systemie, wymianę informacji w ramach istniejących procesów, wprowadzanie orzeczeń sądowych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem kary oraz tworzenie raportów. Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze z dowolnym systemem operacyjnym i w każdym miejscu na świecie.

TAO

Zaawansowana technologicznie aplikacja pozwalająca pracownikom Centrum Monitorowania na obsługę incydentów związanych ze skazanymi. Dzięki kompleksowym i ujednoliconym instrukcjom, zapewnia optymalizację kosztów i czasu pracy personelu, zachowanie jednakowych standardów działania niezależnie od miejsca i czasu podjęcia interwencji.

ZEN Centrala

Aplikacja wykorzystywana w Centrum Monitorowania do planowania zadań dla jednostek terenowych oraz rozliczania ich pracy. Poprzez sprawne planowanie wizyt przedinstalacyjnych, instalacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych usprawnia pracę i ogranicza koszt funkcjonowania systemu.

ZEN Patrol

Aplikacja do zarządzania jednostkami terenowymi i automatyzowania planowania zadań. Optymalizuje sprawność działania i bezpieczeństwo służb patrolujących skazanych, koszty i czas wykonywania zadań. Ułatwia przygotowanie raportów i umieszczenie ich w systemie. Umożliwia nadawanie poszczególnym zadaniom priorytetów i bieżące reagowanie na incydenty.

Moduł wsparcia logistyki

Część systemu niezbędna do planowania sprawnej logistyki i zarządzania stanami urządzeń w rozproszonym środowisku.

Innowacyjność rozwiązania

System monitoringu elektronicznego to kompleksowa platforma All in One. Jego architektura zapewnia stałą, nieprzerwaną i skuteczną pracę wszystkich podzespołów, nawet podczas dokonywania aktualizacji i modyfikacji lub w przypadku jakiejkolwiek awarii. System wyposażony jest w funkcję przewidywania i zapobiegania awariom oraz funkcję zdalnego diagnozowania i rozwiązywania problemów w urządzeniach. Zastosowana technologia i autorskie oprogramowanie znacząco podnoszą bezpieczeństwo działania oraz eliminują koszty związane z interwencjami inżynierów i wymianą urządzeń.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać