INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl, dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@enigma.com.pl.

Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, to jest: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzane są na podstawie art. 6.1.b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6.1.f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zabezpieczeniu roszczeń), a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6.1.a) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Dane osobowe w szerszym zakresie niż określono powyżej, jeśli zostaną dobrowolnie podane przez kandydata, są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6.1.a) RODO (na podstawie zgody) oraz art. 6.1.f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zabezpieczeniu roszczeń), a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6.1.a) RODO.  Przekazanie przez Pana/Panią takich dodatkowych danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

– realizacja procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego albo – w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6.1.a) RODO – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego albo cofnięcia zgody,

– zabezpieczenie roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń albo uwzględnienia przez administratora Pana/Pani uzasadnionego sprzeciwu,

– realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu zakończenia prowadzenia przez administratora procesów rekrutacyjnych albo cofnięcia przez Pana/Panią zgody.

Dane nie są udostępniane.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody albo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec tych przetwarzania danych – w przypadku ich przetwarzania w uzasadnionym interesie administratora.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

UWAGA: Może Pan/Pani wyrazić zgodę na wykorzystanie danych do następnych rekrutacji. Wyrażenie zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych umożliwi nam kontakt z Panem/Panią w związku z nowymi otwarciami. Treść zgody powinna zostać załączona w CV:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach przez Enigma Systemy Ochrony Informacji.

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać