Informacja od Administratora danych osobowych

„Administratorem danych jest Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 570 57 10, email: biuro@enigma.com.pl, dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@enigma.com.pl.

Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, to jest: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – przetwarzane są na podstawie art. 6.1.b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Dane osobowe w szerszym zakresie niż określono powyżej, jeśli zostaną podane przez kandydata, są przetwarzane na podstawie art. 6.1.a) RODO (na podstawie zgody).  W takim przypadku prosimy o wyrażenie w dokumentach stosownej zgody na przetwarzanie danych. Zgody na przetwarzanie danych może być wycofana w dowolnym momencie (mailem wysłanym na adres rekrutacja@enigma.com.pl), jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wykonaniem zgody.

Dane są przetwarzane dla celów postępowania rekrutacyjnego, do którego została przysłana aplikacja. Dane nie są udostępniane. Dane są usuwane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, to jest po zawarciu docelowej umowy pracowniczej lub po podjęciu decyzji o niezatrudnieniu kandydata.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych i ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia danych.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.”

 

Napisz wyraz i naciśnij Enter aby szukać